Prova d’accés a grau superior

Benvingut a la pàgina web de prova d’accés. Aquesta pàgina creada per a alumnes de grau mitjà per fer prova d’accés de grau superior.Aqui pots trobar tota la informació i exàmens de prova d’accés.

Prova restringida d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial per a alumnes que estan cursant el darrer curs de cicles de grau mitjà

Nota informativaL’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional és que l’aspirant acrediti la seva maduresa i les seves capacitats en relació amb els objectius del batxillerat per tal que pugui cursar amb aprofitament el cicle de grau superior triat.

La via recomanable per a les persones interessades a accedir a un cicle de grau superior sense disposar del títol de batxiller és la de completar la seva formació per poder-lo cursar amb condicions, concretament fent el curs específic d’accés al grau superior o la formació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.

Això no obstant, per a les persones que per altres vies han assolit la preparació necessària, el Departament d’Ensenyament preveu dur a terme una prova restringida d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial el setembre de 2015.

Poden participar-hi les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa opció que el cicle de grau superior a què es vol accedir, obtingut el juny de 2015.
  2. No haver-se inscrit en les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial de 2015 a Catalunya.
  3. Sol·licitar l’exempció de la part específica de la prova per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa opció que el cicle de grau superior a què es vol accedir.

La prova restringida constarà únicament de les matèries de la part comuna.

La resta de requisits, el procediment d’inscripció, el temari, els criteris de qualificació, la puntuació complementària i els efectes de superació de la prova seran els establerts amb caràcter general per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial.

El calendari previst és el següent:

  • Publicació de la convocatòria al DOGC: febrer de 2015
  • Període d’inscripció: darrera setmana de juny o primera quinzena de juliol de 2015
  • Prova restringida: primera quinzena de setembre de 2015

Les persones que superin aquesta prova d’accés de setembre podran optar a les places que hagin quedat vacants dels cicles formatius de grau superior de la mateixa opció que el cicle de grau mitjà que hagin cursat.

Prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior.

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2015. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre que no hagin assolit algun dels requisits d’accés.

Anuncios